ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Διάθεσε τα Προϊόντα σου

Φίλε/η παραγωγέ

Φιλοσοφία της δράσης «Χωρίς Μεσάζοντες» των «Ενεργών Πολιτών Λάρισας» είναι η ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σ’ εσάς και τους καταναλωτές. Για να πραγματοποιηθεί αυτή χρειάζεται να επιδιώξετε την προώθηση προϊόντων που θα συνδυάζουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα και τη χαμηλότερη δυνατή τιμή.

Για την καλύτερη ποιότητα είναι απαραίτητο να υπάρχουν παραστατικά ορθής  καλλιέργειας και πιστοποιητικά ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Σε ότι αφορά τη χαμηλότερη τιμή, θα πρέπει αυτή να θεωρείται τιμή χονδρικής με δεδομένες τις πολύ μεγάλες ποσότητες που διατίθενται στις δράσεις μας, την απουσία μεσιτικών καθώς και την άμεση πληρωμή των προϊόντων σας από τους καταναλωτές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στην αγορά καταναλωτών-χωρίς μεσάζοντες έχουν:

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Oι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων

ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού. Σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (L 124). Για τη διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας, ο πωλητής πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4235/2014 και της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2468),

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205),

Κοιν.Σ.Επ.

οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) παραγωγικού σκοπού και οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. παραγωγικού σκοπού.

Πώς να συμμετάσχω;

Βήμα 1: Συγκεντρώστε τα απαραίτητα Δικαιολογητικά

Πριν προωθήσετε την αίτηση σας παρακαλούμε πολύ να ελέγξετε τα δικαιολογητικά που θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έχετε στην κατοχή σας και να υποβάλλεται στο Δ.Σ. των ΕΝΠΟΛ:

Παραγωγοί:

 1. Δήλωση ΟΣΔΕ τρέχοντος έτους
 2. Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών, ως επαγγελματίας αγρότης
 3. Πιστοποιητικά / αναλύσεις προϊόντων όταν απαιτούνται
 4. Φορολογικά παραστατικά (π.χ. ταμειακή, αποδείξεις)/ απαλλακτικά έντυπα. (Αν είναι πάνω από 15000€ και έχει επιδότηση πάνω από 5000€ υποχρεούται να εκδίδει από ταμειακή)
 5. Βεβαίωση από Μητρώο Δ.Ο.Υ. **( για μεταφορά της ταμειακής από την έδρα του στο τόπο της διάθεσης)

Μεταποιητές:

 1. Άδεια εγκατάστασης/λειτουργίας
 2. Πιστοποιητικό ISO, HACCP
 3. Πιστοποιητικά / αναλύσεις προϊόντων
 4. Τήρηση κανόνων τυποποίησης / συσκευασίας όταν απαιτούνται
 5. Φορολογικά παραστατικά (ταμειακή και μερικά μπλοκ αποδείξεων για παν ενδεχόμενο)
 6. Βεβαίωση από Μητρώο Δ.Ο.Υ. για μεταφορά της ταμειακής από την έδρα του στο τόπο της διάθεσης

Bήμα 2: Συμπληρώστε την αίτηση

Προχωρήστε συμπληρώνοντας την αίτηση κατευθείαν εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλεφωνικά στο 241.301.19.72  για να συμπληρώσετε χειρόγραφα την αίτηση στην έδρα μας

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ